Vylepovanie plagátov

MESTO HUMENNÉ
Číslo: 173/2021

Mestské zastupiteľstvo v Humennom v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O VYLEPOVANÍ PLAGÁTOV NA

ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto VZN stanovuje podmienky a postup pri vylepovaní plagátov na vylepovacích plochách a informačných tabuliach mesta Humenné umiestnených na verejných priestranstvách mesta Humenné.
2. Účelom tohto VZN je poskytovanie informácií a zabezpečovanie čistoty mesta Humenné zamedzením svojvoľného vylepovania plagátov na verejných priestranstvách, ako aj zachovanie estetického vzhľadu prostredia mesta.
3. Týmto VZN sú povinné sa riadiť právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce činnosť, ktorá súvisí s umiestňovaním (vylepovaním) plagátov na území mesta Humenné.
4. Počas oficiálnej volebnej kampane sa pri vylepovaní plagátov postupuje podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 141/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

PRVÁ ČASŤ
Vylepovacie plochy a informačné tabule mesta

Článok 2
Vymedzenie plôch

1. Na vylepovanie plagátov na území mesta Humenné slúžia podľa tohto nariadenia vylepovacie plochy a informačné tabule mesta vo vlastníctve mesta Humenné.
2. Za vylepovaciu plochu a informačnú tabuľu mesta sa považuje objekt, ktorý bol pre tento účel zriadený a ich zoznamy sa nachádzajú na Mestskom úrade a u správcu vylepovacej služby – Mestské kultúrne stredisko v Humennom (ďalej len MsKS).
3. Toto VZN neplatí pre reklamné stavby1 reklamné tabule, prenosné reklamné zariadenia a ostatné reklamné zariadenia, ktorých umiestnenie podlieha súhlasu MsÚ Humenné, a pre umiestňovanie týchto zariadení na majetku v súkromnom vlastníctve fyzických alebo právnických osôb.

1 podľa § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

4. Vylepovanie plagátov je zakázané:
a) na prístreškoch zástaviek MHD,
b) na stenách budov, plotov,
c) na stromoch a iných porastoch,
d) na výkladných skriniach z vonkajšej strany,
e) na stĺpoch verejného osvetlenia,
f) na zvodidlách okolo ciest, dopravných značkách a zariadeniach, vrátane cestnej svetelnej signalizácie,
g) na podchodoch, mostoch a nadjazdoch.

Článok 3
Vylepovacie plochy a informačné tabule mesta

1. Vylepovacie plochy a informačné tabule mesta sú v správe MsKS, ktoré je povinné zabezpečovať ich trvalú údržbu a dbať o ich estetický vzhľad.
2. Zoznam vylepovacích plôch a informačných tabúľ mesta je evidovaný správcom vylepovacej plochy a zverejnený na webovom sídle správcu.
3. Za vylepovanie plagátov na uvedených plochách sa určujú poplatky. Výška poplatkov je určená na príslušný kalendárny rok v cenníku Mestského kultúrneho strediska v Humennom.
Mesto Humenné v prípade komerčného nevyužitia vylepovacích plôch a informačných tabúľ mesta si vyhradzuje právo na využívanie vylepovacích plôch a informačných tabúľ mesta na propagáciu vlastných aktivít z dôvodu informovanosti obyvateľov a návštevníkov mesta Humenné.
4. Vylepovacie plochy sú označené nápisom: „PLATENÁ VÝLEPNÁ PLOCHA, KONTAKT: MsKS HUMENNÉ 057/7882131“. Informačné tabule mesta sú očíslované a označené nápisom: „INFORMAČNÁ TABUĽA MESTA, KONTAKT: MsKS HUMENNÉ 057/7882131“.

DRUHÁ ČASŤ
Podmienky vylepovania plagátov na vylepovacie plochy a informačné tabule mesta

Článok 4
Podmienky pre vylepovanie plagátov

1. Vylepovanie plagátov na vylepovacích plochách a informačných tabuliach mesta je možné zabezpečiť len prostredníctvom vylepovacej služby zriadenej pri MsKS Humenné.
2. Plagát nesmie žiadnym spôsobom ohrozovať mravnosť, propagovať násilie, navádzať na protiprávnu činnosť, znevažovať ľudskú dôstojnosť, urážať náboženské a národnostné cítenie, nesmie propagovať zdraviu škodlivé produkty, rasizmus, fašizmus. Za dodržanie týchto podmienok zodpovedá objednávateľ (osoba, ktorá o vylepenie plagátov požiada). Správca plôch má právo vylepenie plagátov s nevhodným obsahom odmietnuť.
3. Vylepované plagáty musia obsahovať identifikačné údaje objednávateľa, resp. subjektu, pre ktorý budú vylepené.
4. Za obsah plagátu a jeho grafické spracovanie zodpovedá objednávateľ, vrátenie nepoužitých plagátov si objednávateľ musí vyžiadať do 48 hodín od skončenia doby vylepenia.
5. Vylepovanie plagátov je zabezpečované raz týždenne, spravidla utorok.
6. Mimoriadny výlep mimo stanovený deň sa vykoná po dohode za príplatok uvedený v cenníku.

7. Objednávky na vylepenie sa prijímajú každý prac. deň od 8,00 do 15,00 hod. v sídle MsKS. Príjem plagátov na vylepenie končí každý piatok o 14.00 hod.
8. Objednávateľ uhradí cenu vylepenia v hotovosti pred vylepením plagátov v MsKS alebo prevodom na účet pred vylepením plagátov.
9. Kontrolu kvality vylepenia a počtu vylepených plagátov si vykonáva objednávateľ.
10. Reklamáciu vykonania vylepenia môže objednávateľ podať len písomne (e-mail), počas trvania zaplatenej doby vylepenia, s uvedením presného popisu poškodenia a určenia miesta.

Článok 5
Vylepovacia služba

1. Pre zabezpečenie kontroly dodržania podmienok vylepovania plagátov musí byť každý plagát pred umiestnením na vylepovaciu plochu označený evidenčným číslom, odtlačkom pečiatky „VYLEPENIE PLAGÁTU POVOLENÉ“ a podpisom zodpovednej osoby.
2. Najkratšia doba, počas ktorej môže byť vylepený (umiestnený) plagát na vylepovacej ploche a informačnej tabuli mesta je 5 dní. Ak je objednané vylepovanie na dlhšiu dobu ako 30 dní, vylepenie sa po uplynutí tejto doby v plnom rozsahu obnoví.
3. Objednávateľ služby je povinný dodať vylepovacej službe na obnovu poškodených plagátov naviac minimálne 20% plagátov z celkového počtu kusov určených na vylepenie, ktoré už nepodliehajú poplatkovej povinnosti.
4. Plagáty sa vylepujú v piatich veľkostných skupinách s nasledovnými rozmermi:

formát A 4 (210 x 297 mm)
formát A 3 (297 x 420 mm)
formát A 2 (420 x 594 mm)
formát A 1 (594 x 840 mm)
formát A 0 (840 x 1188 mm)

5. Cenník vylepovacej služby je zverejnený u prevádzkovateľa vylepovacej služby MsKS.
6. MsKS nezodpovedá za obsah plagátov ani za ich poškodenie tretími osobami.
7. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne bránia vylepeniu plagátov v požadovanom termíne, je MsKS oprávnené posunúť termín vylepenia plagátov o dobu, počas ktorej nepriazeň počasia trvá. Nepriaznivé poveternostné podmienky nie sú dôvodom na prelep plagátov.

TRETIA ČASŤ
Ustanovenia o kontrole a sankciách

Článok 6
Kontrolná činnosť

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia v Humennom.

Článok 7
Sankcie

1. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno uložiť fyzickým osobám pokutu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže uložiť primátor mesta právnickým osobám alebofyzickým osobám – podnikateľ, pokutu za správne delikty v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6 638 eur.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia

Článok 8
Účinnosť

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 173 /2021 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Humenné nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo 29/96 o vylepovaní informačných a propagačných materiálov, plagátov a úradných oznamov v meste Humenné v znení neskorších zmien a dodatkov.

V Humennom dňa 19.05.2021

PhDr. Ing. Miloš M e r i č k o
primátor mesta

MIESTA NA UMIESTŇOVANIE PLAGÁTOV A CITYPOSTEROV

I. výlepné skruže II. informačné tabule – citylight-y
 1. Sokolovská ulica
 2. Hrnčiarska ulica
 3. Sídlisko II. A – Kameňolom
 4. Sídlisko III. – Jednota
 5. Centrum – Tatrabanka
 6. Gymnázium arm. Gen. Ludvíka Svobodu
 7. Vaľaškovce – križovatka
 8. Sídlisko pod Sokolejom – kostol
 9. Sídlisko pod Sokolejom – autobusová zastávka
 10. Zimný štadión – trojuholník
 11. Reštaurácia ŠPORT
 12. Železničná stanica
 13. Nemocnica s poliklinikou
 14. Gaštanová ulica – križovatka
 15. Mestský úrad
 1. Sídlisko II A -Ul.
 2. Južné námestie
 3. Podchod na veľkej železničnej stanici
Južné námestie
Podchod
Výlepné plochy - sídlisko IIA
Výlepné plochy - okresný súd

 

Cenník služieb za vylepovanie a umiestňovanie plagátov
na výlepných plochách a informačných tabuliach – citylightoch na území mesta Humenné

 1. umiestňovanie plagátov do informačných tabúľ - citylightov

Umiestnenie   Rozmer Cena/týždeň v eur  Zľava 
Južné námestie 168 x 112 cm 30,00 50 % pre organizácie
zriadené mestom  
Sídlisko 2A 135 x 95 cm 10,00
Podchod – Ul. Staničná 130 x 90 cm 10,00

2. vylepovanie plagátov na skružiach na vybraných miestach na území mesta Humenné

Veľkosť plagátov  Rozmer v mm Cena/deň/kus v eur - základná  Zvýšená cena za výlep mimo termínu – deň/ks v eur  Zľava zo základnej ceny 
 A0 841 x 1188 0,90 1,35 50 % pre organizácie
zriadené mestom    
 A1 594 x 841 0,70 1,05
 A2 420 x 594  0,45  0,68
 A3 297 x 420 0,30 0,45
 A4 210 x 297 0,15 0,23

Ceny sú uvedené s DPH. Mestské kultúrne stredisko je platiteľ dane z pridanej hodnoty.

KONTAKT

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. čísle +421 577 882 131 v pracovných dňoch od 07:30 do 15:30 hod. alebo emailom na galeria@mskshe.sk.

Výlepný deň je v utorok, plagáty treba priniesť najneskôr v pondelok!

  

Kino FAJN odporúča

2023 Dungeons Dragons Es Zlodejov

Dungeons&Dragons: Česť zlodejov

30.3.2023 -
Žáner: Akcia, Dobrodružný, Komédia
Krajina pôvodu: USA
Rok produkcie: 2023
Trvanie: 134min.
Vekové obmedzenie: MP
Iné: Slovenský dabing 2D

Viac info...
2022 Pamf R

Pamfír

30.3.2023 -
Žáner: Dráma
Krajina pôvodu: Francúzsko, Poľsko, Ukrajina
Rok produkcie: 2022
Trvanie: 100min.
Vekové obmedzenie: 15+
Iné: České titulky 2D

Viac info...
2023 Bastardi Repar T

Bastardi: Reparát

31.3.2023 -
Žáner: Dráma, Komédia
Krajina pôvodu: Česká republika
Rok produkcie: 2023
Trvanie: 86min.
Vekové obmedzenie: 12+
Iné: Česká verzia 2D

Viac info...
2023 Dungeons Dragons Es Zlodejov

Dungeons&Dragons: Česť zlodejov

31.3.2023 -
Žáner: Akcia, Dobrodružný, Komédia
Krajina pôvodu: USA
Rok produkcie: 2023
Trvanie: 134min.
Vekové obmedzenie: MP
Iné: Slovenské titulky 2D

Viac info...

Najbližšie udalosti MsKS

64182a7c9538a9.01041267

DVANÁSŤ KOMNÁT MESTA HUMENNÉ 2023

1.4.2023 -
Dvanásť komnát mesta Humenné zahŕňa podujatia ako tematické a poznávacie výlety, koncerty klasickej hudby, workshopy či zábavné programy pre rodiny s deťmi.


Je potrebné zúčastniť sa na aktivitách zahrnutých do programu
a zbierať nálepky.

Potrebných je aspoň 8 nálepiek, aby bol súťažiaci zaradený do žrebovania o ceny (v novembri 2023).

1 osoba = 1 neprenosný formulár = 1 žreb.

Viac info...
Rozpr Vkov Hrniec

Rozprávkový hrniec

2.4.2023 -
Žáner: Detské predstavenie
Krajina pôvodu: Slovensko
Trvanie: 45min.
Vekové obmedzenie: MP
Iné: Slovenská verzia

Viac info...
63f5cb0854bb82.29304021

SMEJKO A TANCULIENKA - POĎ VON !

15.4.2023 -
A je to tu! Úplne nové predstavenie s Huncúlikom, Smejkom a Tanculienkou s pesničkami s ich posledného filmu Poď von! Huncúlik doma sedí, nič nerobí a len vylihuje, pretože vonku prší a hrmia blesky. Prekvapia ho zamočení Smejko a Tanculienka a snažia sa ho zabaviť pesničkou Keď si šťastný. Zahrajú sa aj hru Dvaja remeselníci. Zaspievajú si aj Žltú raketu. Rozdelia si spoločne Čokoládu. Nič však nepomáha. Našťastie ale vyjde slniečko a všetci môžu ísť von. Prídu do čarovného parku, kde stretnú vlka na kolobežke, ktorý im zaspieva svoj smutný príbeh v pesničke Vlk a semafor. Objavia Túlavé topánky a vydajú sa s nimi do sveta. Dobrodružstvo s lupičmi zažijú aj Na divokom západe. Zaspievajú si Poď von! Ale hlavne sú radi, že sú spolu a aj keby sa znovu rozpršalo, povedia si: Nič nás nezlomí. A možno zaspievajú aj nejaké staršie hity. Nechajte sa prekvapiť a príďte na jedinečné pesničkové predstavenie Poď von! s Huncúlikom a Smejkom a Tanculienkou!

Chrobáčikovia, tešíme sa na vás na koncertoch! Vaši Smejko a Tanculienka

Predstavenie trvá približne 60 minút a je vhodné pre všetkých od 2 rokov.

Každá osoba, dospelý aj dieťa bez ohľadu na vek musí mať platnú vstupenku.
Do sály z bezpečnostných a kapacitných dôvodov púšťame len toľko osôb, koľko je v sále miest na sedenie. Záleží nám na bezpečnosti a pohodlí našich chrobáčikov.

Ako bonus ku každým 4 lístkom zakúpeným v jednom nákupe si môžete vybrať darček:
1. DVD
alebo
2. Mesačný prístup ku všetkým našim filmom a rozprávkam na www.kukino.tv
Darček získate pred vstupom do sály.

Dieťa s platným ZŤP preukazom do 15 rokov bude mať po zakúpení vstupenky a predložení ZŤP preukazu na vstupe pred akciou nárok na vrátenie 50 % zo vstupného.

Zľavy a vstupenky pre deti: Bez zľavy - každý účastník podujatia musí mať zakúpenú platnú vstupenku bez ohľadu na vek. Cena vstupeniek je rovnaká pre deti aj dospelých.

Viac info...

Partneri

Mesto Humenné ZSSK hntv ministerstvo-kultury Logo_Zapo.jpg 

Uvádzanie filmov v tomto kine podporuje Audiovizuálny fond
Audiovizuálny fond

DIGITALIZÁCIU KINA FAJN PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND.

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
mskshe.sk
Súhlasím
Analytické
Analytické nástroje používame na sledovanie dát o návštevnosti, meranie rýchlosti a odovzvy webstránky.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím