Vylepovanie plagátov

MESTO HUMENNÉ
Číslo: 173/2021

Mestské zastupiteľstvo v Humennom v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O VYLEPOVANÍ PLAGÁTOV NA

ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto VZN stanovuje podmienky a postup pri vylepovaní plagátov na vylepovacích plochách
a informačných tabuliach mesta Humenné umiestnených na verejných priestranstvách mesta
Humenné.
2. Účelom tohto VZN je poskytovanie informácií a zabezpečovanie čistoty mesta Humenné
zamedzením svojvoľného vylepovania plagátov na verejných priestranstvách, ako aj zachovanie
estetického vzhľadu prostredia mesta.
3. Týmto VZN sú povinné sa riadiť právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce činnosť, ktorá
súvisí s umiestňovaním (vylepovaním) plagátov na území mesta Humenné.
4. Počas oficiálnej volebnej kampane sa pri vylepovaní plagátov postupuje podľa všeobecne
záväzného nariadenia mesta Humenné č. 141/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

PRVÁ ČASŤ

Vylepovacie plochy a informačné tabule mesta

Článok 2
Vymedzenie plôch

1. Na vylepovanie plagátov na území mesta Humenné slúžia podľa tohto nariadenia vylepovacie
plochy a informačné tabule mesta vo vlastníctve mesta Humenné.
2. Za vylepovaciu plochu a informačnú tabuľu mesta sa považuje objekt, ktorý bol pre tento účel
zriadený a ich zoznamy sa nachádzajú na Mestskom úrade a u správcu vylepovacej služby –
Mestské kultúrne stredisko v Humennom (ďalej len MsKS).
3. Toto VZN neplatí pre reklamné stavby 1 reklamné tabule, prenosné reklamné zariadenia
a ostatné reklamné zariadenia, ktorých umiestnenie podlieha súhlasu MsÚ Humenné, a pre
umiestňovanie týchto zariadení na majetku v súkromnom vlastníctve fyzických alebo

1 podľa § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.

právnických osôb.
4. Vylepovanie plagátov je zakázané:
a) na prístreškoch zástaviek MHD,
b) na stenách budov, plotov,
c) na stromoch a iných porastoch,
d) na výkladných skriniach z vonkajšej strany,
e) na stĺpoch verejného osvetlenia,
f) na zvodidlách okolo ciest, dopravných značkách a zariadeniach, vrátane cestnej svetelnej
signalizácie,
g) na podchodoch, mostoch a nadjazdoch.

Článok 3

Vylepovacie plochy a informačné tabule mesta

1. Vylepovacie plochy a informačné tabule mesta sú v správe MsKS, ktoré je povinné
zabezpečovať ich trvalú údržbu a dbať o ich estetický vzhľad.
2. Zoznam vylepovacích plôch a informačných tabúľ mesta je evidovaný správcom vylepovacej
plochy a zverejnený na webovom sídle správcu.
3. Za vylepovanie plagátov na uvedených plochách sa určujú poplatky. Výška poplatkov je určená
na príslušný kalendárny rok v cenníku Mestského kultúrneho strediska v Humennom.
Mesto Humenné v prípade komerčného nevyužitia vylepovacích plôch a informačných tabúľ
mesta si vyhradzuje právo na využívanie vylepovacích plôch a informačných tabúľ mesta na
propagáciu vlastných aktivít z dôvodu informovanosti obyvateľov a návštevníkov mesta
Humenné.
4. Vylepovacie plochy sú označené nápisom: „PLATENÁ VÝLEPNÁ PLOCHA, KONTAKT:
MsKS HUMENNÉ 057/7882131“. Informačné tabule mesta sú očíslované a označené nápisom:
„INFORMAČNÁ TABUĽA MESTA, KONTAKT: MsKS HUMENNÉ 057/7882131“.

DRUHÁ ČASŤ

Podmienky vylepovania plagátov na vylepovacie plochy a informačné tabule mesta

Článok 4

Podmienky pre vylepovanie plagátov

1. Vylepovanie plagátov na vylepovacích plochách a informačných tabuliach mesta je možné
zabezpečiť len prostredníctvom vylepovacej služby zriadenej pri MsKS Humenné.
2. Plagát nesmie žiadnym spôsobom ohrozovať mravnosť, propagovať násilie, navádzať na
protiprávnu činnosť, znevažovať ľudskú dôstojnosť, urážať náboženské a národnostné cítenie,
nesmie propagovať zdraviu škodlivé produkty, rasizmus, fašizmus. Za dodržanie týchto
podmienok zodpovedá objednávateľ (osoba, ktorá o vylepenie plagátov požiada). Správca plôch
má právo vylepenie plagátov s nevhodným obsahom odmietnuť.
3. Vylepované plagáty musia obsahovať identifikačné údaje objednávateľa, resp. subjektu, pre
ktorý budú vylepené.
4. Za obsah plagátu a jeho grafické spracovanie zodpovedá objednávateľ, vrátenie nepoužitých
plagátov si objednávateľ musí vyžiadať do 48 hodín od skončenia doby vylepenia.
5. Vylepovanie plagátov je zabezpečované raz týždenne, spravidla utorok.
6. Mimoriadny výlep mimo stanovený deň sa vykoná po dohode za príplatok uvedený v cenníku.

7. Objednávky na vylepenie sa prijímajú každý prac. deň od 8,00 do 15,00 hod. v sídle MsKS.
Príjem plagátov na vylepenie končí každý piatok o 14.00 hod.
8. Objednávateľ uhradí cenu vylepenia v hotovosti pred vylepením plagátov v MsKS alebo
prevodom na účet pred vylepením plagátov.
9. Kontrolu kvality vylepenia a počtu vylepených plagátov si vykonáva objednávateľ.
10. Reklamáciu vykonania vylepenia môže objednávateľ podať len písomne (e-mail), počas trvania
zaplatenej doby vylepenia, s uvedením presného popisu poškodenia a určenia miesta.

Článok 5
Vylepovacia služba

1. Pre zabezpečenie kontroly dodržania podmienok vylepovania plagátov musí byť každý plagát
pred umiestnením na vylepovaciu plochu označený evidenčným číslom, odtlačkom pečiatky
„VYLEPENIE PLAGÁTU POVOLENÉ“ a podpisom zodpovednej osoby.
2. Najkratšia doba, počas ktorej môže byť vylepený (umiestnený) plagát na vylepovacej ploche
a informačnej tabuli mesta je 5 dní. Ak je objednané vylepovanie na dlhšiu dobu ako 30 dní,
vylepenie sa po uplynutí tejto doby v plnom rozsahu obnoví.
3. Objednávateľ služby je povinný dodať vylepovacej službe na obnovu poškodených plagátov
naviac minimálne 20% plagátov z celkového počtu kusov určených na vylepenie, ktoré už
nepodliehajú poplatkovej povinnosti.
4. Plagáty sa vylepujú v piatich veľkostných skupinách s nasledovnými rozmermi:

formát A 4 (210 x 297 mm)
formát A 3 (297 x 420 mm)
formát A 2 (420 x 594 mm)
formát A 1 (594 x 840 mm)
formát A 0 (840 x 1188 mm)

5. Cenník vylepovacej služby je zverejnený u prevádzkovateľa vylepovacej služby MsKS.
6. MsKS nezodpovedá za obsah plagátov ani za ich poškodenie tretími osobami.
7. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne bránia vylepeniu
plagátov v požadovanom termíne, je MsKS oprávnené posunúť termín vylepenia plagátov o
dobu, počas ktorej nepriazeň počasia trvá. Nepriaznivé poveternostné podmienky nie sú
dôvodom na prelep plagátov.

TRETIA ČASŤ

Ustanovenia o kontrole a sankciách

Článok 6
Kontrolná činnosť

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia v Humennom.

Článok 7
Sankcie

1. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno uložiť fyzickým osobám pokutu podľa zákona č.

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže uložiť primátor mesta právnickým osobám alebo
fyzickým osobám – podnikateľ, pokutu za správne delikty v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6 638 eur.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 8
Účinnosť

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 173 /2021 o podmienkach vylepovania plagátov na území
mesta Humenné nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo 29/96
o vylepovaní informačných a propagačných materiálov, plagátov a úradných oznamov v meste
Humenné v znení neskorších zmien a dodatkov.

V Humennom dňa 19.05.2021

PhDr. Ing. Miloš M e r i č k o
primátor mesta

 

 

MIESTA NA UMIESTŇOVANIE PLAGÁTOV A CITYPOSTEROV

I. výlepné skruže
1. Sokolovská ulica
2. Hrnčiarska ulica
3. Sídlisko II. A – Kameňolom
4. Sídlisko III. – Jednota
5. Centrum – Tatrabanka
6. Gymnázium arm. Gen. Ludvíka Svobodu
7. Vaľaškovce – križovatka
8. Sídlisko pod Sokolejom – kostol
9. Sídlisko pod Sokolejom – autobusová zastávka
10. Zimný štadión – trojuholník
11. Reštaurácia ŠPORT
12. Železničná stanica
13. Nemocnica s poliklinikou
14. Gaštanová ulica – križovatka
15. Mestský úrad
II. informačné tabule – citylight-y
1. Sídlisko II A -Ul.
2. Južné námestie
3. Podchod na veľkej železničnej stanici

 

 

 

Cenník služieb za vylepovanie a umiestňovanie plagátov

na výlepných plochách a informačných tabuliach – citylightoch na území mesta Humenné

 

1. umiestňovanie plagátov do informačných tabúľ - citylightov

Umiestnenie: Južné námestie

Rozmer: 168 x 112 cm

Cena/týždeň v eur: 30,00

Zľava: 50 % pre organizácie
zriadené mestom

 

Umiestnenie: Sídlisko 2A

Rozmer: 135 x 95 cm

Cena/týždeň v eur: 10,00

Zľava: 50 % pre organizácie
zriadené mestom

 

Umiestnenie: Podchod – Ul. Staničná

Rozmer: 130 x 90 cm

Cena/týždeň v eur: 10,00

Zľava: 50 % pre organizácie
zriadené mestom

 

2. vylepovanie plagátov na skružiach na vybraných miestach na území mesta Humenné

Veľkosť plagátov: A0

Rozmer v mm: 841 x 1188

Cena/deň/kus v eur - základná: 0,90

Zvýšená cena za výlep mimo termínu – deň/ks v eur: 1,35

Zľava zo základnej ceny: 50 % pre organizácie zriadené mestom

 

Veľkosť plagátov: A1

Rozmer v mm: 594 x 841

Cena/deň/kus v eur - základná: 0,70

Zvýšená cena za výlep mimo termínu – deň/ks v eur: 1,05

Zľava zo základnej ceny: 50 % pre organizácie zriadené mestom

 

Veľkosť plagátov: A2

Rozmer v mm: 420 x 594

Cena/deň/kus v eur - základná: 0,45

Zvýšená cena za výlep mimo termínu – deň/ks v eur: 0,68

Zľava zo základnej ceny: 50 % pre organizácie zriadené mestom

 

Veľkosť plagátov: A3

Rozmer v mm: 297 x 420

Cena/deň/kus v eur - základná: 0,30

Zvýšená cena za výlep mimo termínu – deň/ks v eur: 0,45

Zľava zo základnej ceny: 50 % pre organizácie zriadené mestom

 

Veľkosť plagátov: A4

Rozmer v mm: 210 x 297

Cena/deň/kus v eur - základná: 0,15

Zvýšená cena za výlep mimo termínu – deň/ks v eur: 0,23

Zľava zo základnej ceny: 50 % pre organizácie zriadené mestom

 

Ceny sú uvedené s DPH. Mestské kultúrne stredisko je platiteľ dane z pridanej hodnoty.

  

Kino FAJN odporúča

1918 The Kid

THE KID

23.6.2021 -
Žáner: Dráma, Komédia
Krajina pôvodu: USA
Rok produkcie: 1918
Trvanie: 54min.
Vekové obmedzenie: MP
Iné: České a anglické titulky 2D

Viac info...
Nikto

Nikto

24.6.2021 -
Žáner: Akcia, Triler
Krajina pôvodu: USA
Trvanie: 92min.
Vekové obmedzenie: 12+
Iné: Slovenské titulky 2D

Viac info...
2020 Matky

Matky

25.6.2021 -
Žáner: Komédia, Romantický
Krajina pôvodu: Česká republika
Rok produkcie: 2020
Trvanie: 95min.
Vekové obmedzenie: 12+
Iné: Česká verzia 2D

Viac info...
2020  Pir La Saw Pokra Uje

Špirála: Saw pokračuje

25.6.2021 -
Žáner: Horor
Krajina pôvodu: USA
Rok produkcie: 2020
Trvanie: 93min.
Vekové obmedzenie: 15+
Iné: Slovenské titulky 2D

Viac info...

Partneri

Mesto Humenné ZSSK hntv ministerstvo-kultury Logo_Zapo.jpg 

Uvádzanie filmov v tomto kine podporuje Audiovizuálny fond
Audiovizuálny fond

DIGITALIZÁCIU KINA FAJN PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND.

Na našej stránke využívame cookies. Ich použitie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača.